Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek

Licytacje

Licytacja Nieuchomości:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KA1K/00112895/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-11-2019 r. o godz. 12:00 w    budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach mającego siedzibę w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A w sali nr 106, odbędzie się
P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
lokalu mieszkalnego położonego: 40-358 Katowice, Brynicy 4A/1, dla którego  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach  Wydział XI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KA1K/00112895/0
Suma oszacowania wynosi 208 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    156 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 86 10501214 1000 0090 3042 5699 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotowy lokal mieszkalny można oglądać w dniu 30-10-2019 r. od godz. 10:00 do godz. 10:30.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach I Wydział Cywilny przy ul. Francuskiej 70A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                               Komornik Sądowy

                                                                               Radosław Duffek

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KA1K/00122511/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  24-09-2019 r. o godz. 10:00
w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach mającego siedzibę w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A w sali nr 106 odbędzie się
P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
lokalu mieszkalnego położonego: 40-650 Katowice, ul. Jaworowa 34/2,  dla którego  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze
KW KA1K/00122511/8  
Suma oszacowania wynosi 339 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   254 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 86 10501214 1000 0090 3042 5699 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotowy lokal mieszkalny można oglądać w dniu 15-09-2019 r. od godz. 10:00 do godz. 10:30.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach II Wydział Cywilny przy ul. Francuskiej 70A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                               Komornik Sądowy

                                                                               Radosław Duffek

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA GARAŻU
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek w sprawie egzekucyjnej, sygn. akt Km 3156/18
na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-07-2019 o godz. 13:00 pod adresem: 40-678 Katowice, ul. Niska 1a zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
    40-678 Katowice, ul. Niska 1a,
    dla której Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW KA1K/00077466/6.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

                                                                               Komornik Sądowy

                                                                               Radosław Duffek

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KA1K/00092615/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-03-2019 r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach mającego siedzibę przy ul. Francuskiej 70A w sali nr 13,odbędzie się
P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A
lokalu mieszkalnego położonego: 40-474 Katowice, ul. Wojciecha 15A/8,
dla którego  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KA1K/00092615/7  
Suma oszacowania wynosi 89 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 86 10501214 1000 0090 3042 5699 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotowy lokal mieszkalny można oglądać w dniu 18-03-2019r. od godz.10:00  do godz.10:30.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach II Wydział Cywilny przy ul. Francuskiej 70A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                               Komornik Sądowy

                                                                               Radosław Duffek

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KA1K/00080890/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-03-2019r. o godz. 09:00 w    budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach mającego siedzibę przy ul. Francuskiej 70A w sali nr 13 odbędzie się
D R U G A      L I C Y T A C J A
garażu numer 3 położonego: 40-668 Katowice, ul. Bażantów 14c, dla którego  Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze
KW KA1K/00080890/1.  
Suma oszacowania wynosi 86 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 57 333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 86 10501214 1000 0090 3042 5699 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 26-02-2019 r. od godz. 10:00 do godz. 10:30.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach I Wydział Cywilny przy ul. Francuskiej 70A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                               Komornik Sądowy

                                                                               Radosław Duffek

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek w sprawie egzekucyjnej Km 1431/18
na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2019 o godz. 10:30 w: 40-650 Katowice, ul. Jaworowa 34/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
40-650 Katowice, ul. Jaworowa 34/2, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą  nr KW KA1K/00122511/8.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

                                                                               Komornik Sądowy

                                                                               Radosław Duffek


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW KA1K/00076529/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-01-2019 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach mającego siedzibę przy ul. Francuskiej 70A w sali nr 7, odbędzie się
P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
ograniczonego prawa rzeczowego położonego: 40-474 Katowice, ul. Wojciecha 11/18,
wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
(Adres spółdzielni:  40-168 Katowice, ul. Klonowa 35 C )
dla którego  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KA1K/00076529/9  
Suma oszacowania wynosi 108 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     81 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 86 10501214 1000 0090 3042 5699 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotowy lokal mieszkalny można oglądać w dniu 17-01-2019 r. od godz. 09:00 do godz. 09:30.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach II Wydział Cywilny przy ul. Francuskiej 70A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                               Komornik Sądowy

                                                                               Radosław Duffek

 

Licytacja Ruchomości:

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-10-2019 r. o godz. 10:30 w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 48 na parkingu strzeżonym NSZZ Policjantów odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z:

 Lp.    Nazwa ruchomości       Ilość        Wartość szacunkowa         Cena wywołania       
 1  Fiat Cinquecento bez numerów rejestracyjnych,
mocno zniszczony, kolor czerwony

 1 [szt.]  150,00 zł  *)

 75,00 zł

 
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rekojmię należy złożyć najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-10-2019 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika mającej siedzibę w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 22/203
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 

Lp.    Nazwa ruchomości         Ilość       Wartość szacunkowa                    Cena wywołania                           
 1  Laptop Macbook Pro Retina 15 cali 2015r.  

 1 [szt.]  7 000,00 zł   **)

 3 500,00 zł
 2  Huawei Mate 10 Lite  

 1 [szt.]  1 500,00  zł  **)

  750,00 zł

 
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rekojmię należy złożyć najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  
 
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Dłużnik obowiązany jest udostępnić przedmiot licytacji w miejscu i czasie wskazanym wyżej.

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20-08-2019r. o godz. 14:30  w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Łaskowej 140
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 Lp.    Nazwa ruchomości          Ilość       Wartość szacunkowa               Cena wywołania                  
 1  Łyżka załadunkowa  

 1 [szt.]  40 000,00 zł   **)

 30 000,00 zł
 2  Kontener narzędziowy  

 1 [szt.]  6 000,00 zł   **)

 4 500,00 zł

 
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rekojmię należy złożyć najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Dozorca zajętych ruchomośxi obowiązany jest udostępnić przedmioty licytacji w miejscu i czasie wskazanym wyżej.

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20-08-2019r. o godz. 12:00  
w Sosnowcu, przy ul. Starowiejskiej 49
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 Lp.    Nazwa ruchomości              Ilość       Wartość szacunkowa                 Cena wywołania                       
 1  MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI, osobowy
.nr rej. SH50578, VIN VSA63819413402256, rok produkcji 2001, kolor biały   
 1 [szt.]  12 000,00 zł   *)

 6 000,00 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rekojmię należy złożyć najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  
 UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Dozorca zajętych ruchomości obowiązany jest udostępnić przedmiot licytacji w miejscu i czasie wskazanym wyżej.

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2019 r. o godz. 10:00 w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 48 na parkingu strzeżonym NSZZ Policjantów
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:
 

 Lp.    Nazwa ruchomości       Ilość        Wartość szacunkowa         Cena wywołania       
 1  Fiat Cinquecento bez numerów rejestracyjnych,
mocno zniszczony, kolor czerwony

 1 [szt.]  150,00 zł  *)

 112,50 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rekojmię należy złożyć najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-07-2019r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosława Duffek 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22/203
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 Lp.    Nazwa ruchomości         Ilość       Wartość szacunkowa                    Cena wywołania                           
 1  Laptop Macbook Pro Retina 15 cali 2015r.  

 1 [szt.]  7 000,00 zł   **)

 5 250,00 zł
 2  Huawei Mate 10 Lite  

 1 [szt.]  1 500,00  zł  **)

 1 125,00 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
     Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rekojmię należy złożyć najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  
 

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Dłużnik obowiązany jest udostępnić przedmiot licytacji w miejscu i czasie wskazanym wyżej.

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  16-07-2019 r. o godz. 11:00 Sosnowcu, przy ul. Starowiejskiej 49
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:  

 Lp.     Nazwa ruchomości                             Ilość      Wartość szacunkowa         Cena wywołania         
  1

MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI, brak kluczy, brak dowodu rejestracyjnego

oraz karty pojazdu.nr rej. SH50578, VIN VSA63819413402256, rok produkcji 2001,

kolor biały

 1 [szt.]  12 000,00 zł   *)

 9 000,00 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rekojmię należy złożyć najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  
 UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Dozorca zajętego pojazdu obowiązany jest udostępnić przedmiot licytacji w miejscu i czasie wskazanym wyżej.

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek