Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek Kancelaria Komornicza nr IV w Katowicach

Licytacje

Licytacja Nieuchomości:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek, Kancelaria Komornicza nr IV w Katowicach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-02-2022 r. o godz. 09:00 w sali nr 113 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach ul. Francuska 70 A odbędzie się

D R U G A L I C Y T A C J A
garażu numer 3 
położonego: 40-668 Katowice, Bażantów 14c, dla którego Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW KA1K/00080890/1
Suma oszacowania wynosi 86 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 57 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
ING Bank Śląski SA 86 10501214 1000 0090 3042 5699 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 02-02-2022 r. od godz. 10:00 do godz. 10:30.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach I Wydział Cywilny przy ul. Francuskiej 70A odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                               Komornik Sądowy

                                                                               Radosław Duffek

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek w sprawie egzekucyjnej Km 2560/20

na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-11-2021 r. o godz. 10:00 w: 40-750 Katowice, ul. Kałuży 27 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
40-750 Katowice, ul. Kałuży 27,
dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW KA1K/00009096/4.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

                                                                               Komornik Sądowy

                                                                               Radosław Duffek

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek w sprawie egzekucyjnej Km 3876/20
na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2021 r. o godz. 10:00
w Katowicach, przy ul. Wałowej 9/5
zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
40-386 Katowice, Wałowa 9/5
dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW KA1K/00100008/9.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

                                                                               Komornik Sądowy

                                                                               Radosław Duffek

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek w sprawie egzekucyjnej, sygn. akt Km 2231/19
na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2021 r. o godz. 12:00 w: 40-474 Katowice ul. Wojciecha 31/7 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
40-474 Katowice, ul. Wojciecha 31/7,
dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą  nr KW KA1K/00099831/6.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

                                                                               Komornik Sądowy

                                                                               Radosław Duffek

 

Licytacja Ruchomości:

OBWIESZCZENIE  O  SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek na podstawie §8 oraz §7 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych z dnia 9 marca 2006r. (Dz.U. Nr 42, poz.288) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-09-2021 r. o godz. 10:00 na parkingu strzeżonym położonym w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 48 odbędzie się sprzedaż ruchomości z wolnej ręki zestawionych poniżej:  

 Lp.      Nazwa ruchomości         Ilość              Wartość szacunkowa                Cena wywołania         
 1  Fiat 126p, nr rej. KTN 8768, kolor biały, mocno
zniszczony, brak dowodu rejestracyjnego

 1 [szt.]

 

100,00 zł 

 50,00 zł

 
Cena sprzedaży zajętych ruchomości nie może być niższa niż 50% ich wartości szacunkowych.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosława Duffek, 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22/203

Termin składania ofert: 27-09-2021 r., przy czym każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu: 28-09-2021 r. na parkingu strzeżonym położonym w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 48

Cenę sprzedaży należy uiścić w dniu 28-09-2021 r. do rąk komornika bezpośrednio po rozpatrzeniu ofert.

W przetargu ofert uczestniczą jedynie oferenci obecni przy otwarciu ofert.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Ruchomości można oglądać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z komornikiem, pod numerem: 608 464 710.

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-08-2021 r. o godz. 10:00 w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 48
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z:
 

 Lp.      Nazwa ruchomości         Ilość              Wartość szacunkowa                Cena wywołania         
 1  Fiat 126p, nr rej. KTN 8768, kolor biały, mocno
zniszczony, brak dowodu rejestracyjnego

 1 [szt.]

 

100,00 zł 

 50,00 zł


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rekojmię należy złożyć najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-01-2021 r. o godz. 11:00  w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Łaskowej 140
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 Lp.    Nazwa ruchomości          Ilość       Wartość szacunkowa               Cena wywołania                  
 1  Łyżka załadunkowa  

 1 [szt.]  40 000,00 zł   **)

 20 000,00 zł
 2  Kontener narzędziowy  

 1 [szt.]  6 000,00 zł   **)

 3 000,00 zł

 
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rekojmię należy złożyć najpóźnej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Dozorca zajętych ruchomości obowiązany jest udostępnić przedmioty licytacji w miejscu i czasie wskazanym wyżej.

                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                    Radosław Duffek